Go to main content.

Vilkår for bruk

Juridiske vilkår for bruk

 1. Oversikt

  Disse vilkårene gjelder for din bruk av alle Alcons nettsteder (referert til som "Alcons Nettsteder" og "Nettstedene")

  Alcons Nettsteder eies og driftes av Alcon Nordic A/S (samlet "Alcon"). Nettstedene er utformet for å gi generell informasjon om Alcon samt selskapets produkter og tjenester. Nettstedene er ikke utformet for å gi medisinske råd eller behandling av sykdommer og andre medisinske tilstander, eller for å erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostisering eller behandling. Dersom du har en medisinsk tilstand bør du umiddelbart oppsøke kvalifisert helsepersonell. Spesifikke spørsmål vedrørende din helsetilstand og passende behandling må rettes til kvalifisert helsepersonell. Du bør ikke overse profesjonelle medisinske råd eller avvente å innhente profesjonell medisinsk rådgivning som følge av noe du har lest på Alcons Nettsteder. Oppsøk lege før du tar i bruk produkter som er omtalt på Nettstedene.
  Det tilføyes at Nettstedene ikke er utformet i den hensikt å gi instruksjoner for bruk av produkter levert av Alcon. Vennligst se pakningsvedlegget som følger med samtlige av Alcons produkter for spesifikk informasjon og instruksjon i tilknytning til Alcons produkter og tjenester.

 2. Samtykke til vilkår

  Alcons Nettsteder gjøres tilgjengelig for deg i henhold til vilkår, betingelser og varsler som er inntatt her eller som det er vist til ("Vilkårene for Bruk"), og som regulerer bruken av Nettstedene. Ved å bruke Nettstedene våre, samtykker du i Vilkårene for Bruk. Dersom du ikke samtykker i Vilkårene for Bruk bes du om å avstå fra å bruke Alcons Nettsteder. Alcon forbeholder seg retten til å oppdatere eller reviderer Vilkårene for Bruk etter eget skjønn og uten at du varsles. Din vedvarende bruk av Nettstedene i etterkant av en endring av Vilkårene for Bruk utgjør samtykke til endringene.

 3. Alcons Personvernerklæring

  Informasjon som oppgis via Alcons Nettsteder vil bli behandlet i henhold til Alcons Personvernerklæring. Dersom du oppgir informasjon via Nettstedet vil denne informasjonen bli ansett som ikke-konfidensiell, og Alcon kan fritt utnytte informasjonen. Videre, dersom du gir noen form for tilbakemelding til Alcon, vil også denne informasjonen bli ansett som ikke-konfidensiell og Alcon kan fritt utnytte enhver ide, konsept, knowhow eller teknikk inntatt i tilbakemeldinger som gis, uavhengig av formål, og uten hindringer gjengi eller videreformidle slik informasjon til tredjeparter.

 4. Scope of Use

  Informasjon inntatt eller referert til på Alcons Nettsteder tjener kun et generelt informasjonsformål. Enhver reproduksjon eller kopiering av materiale eller designelementer fra Internettsiden er strengt forbudt med mindre skriftlig samtykke er innhentet fra Alcon på forhånd. Henvendelser vedrørende tillatelse til å gjengi informasjon fra Internettsidene skal rettes til Alcon Laboratories, Inc., c/o Corporate Communications, mail code TC-30, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.
  Informasjon fra en hvilken som helst del av Nettstedene kan kun benyttes til ikke-kommersielle personlige formål, forutsatt at kopien opprettholder all copyright, trademarks, service marks, and other proprietary notices and legends contained on Alcon's Websites.

 5. Offentlig regelverk

  Alcon tilbyr produkter og tjenester til diagnostisering, forebygging og behandling av sykdommer i hode og nakke, primært øye, øre og nese. Disse produktene, som benyttes av helsepersonell, er underlagt statlige tilsynsorganer i hvert av landene hvor Alcon har virksomhet, slik som den Amerikanske Food and Drug Administration eller Committee on Safety of Medicine i Storbritannia. Vennligst kontakt ditt nasjonale tilsynsorgan for informasjon som gjelder for ditt land.
  Alcons Nettsteder inneholder informasjon om produkter som kan være eller ikke være tilgjengelig i et bestemt land, som kan være tilgjengelig under forskjellige handelsnavn i forskjellige land og som, hvor dette er aktuelt, kan være godkjent eller tillatt for salg eller bruk av et statlig tilsynsorgan på forskjellige indikasjoner eller med bestemte restriksjoner i de ulike landene.
  Ingenting inntatt på Alcons Nettsteder skal tolkes som reklame for eller anmodning om bruk av et produkt som ikke er godkjent i henhold til lov eller forskrifter i din jurisdiksjon. Spesifikke spørsmål om tilgjengeligheten eller bruk av et produkt beskrevet på Alcons Nettsteder må rettes til ditt lokale Alcon foretak.

 6. Lenker til tredjeparters internettsider

  Alcons Nettsteder kan ha lenker til andre Internettsider ("Tilknyttede Sider") som ikke er under Alcons kontroll. Alcon tilbyr lenker kun fordi dette kan være nyttig for deg som bruker, og ikke som et uttrykk for at Alcon støtter andre selskaper som tilbyr internettjenester, produkter eller tjenester på den Tilknyttede Siden.
   

 7. Brukerkonto, passord, konfidensialitet og sikkerhet

  For å få tilgang til deler av Alcons Nettsteder kan du bli nødt til å opprette en brukerkonto og et passord. Du samtykker å være fullt ut ansvarlig for all tilgang, bruk og aktiviteter som skjer med din brukerkonto og passord. Du er alene ansvarlig for å holde din brukerkonto og passord konfidensiell. Du må IKKE dele din konto eller passord til noen. Du må IKKE la noen maskin være uten tilsyn mens du er logget inn på noen av Alcons Nettsteder. Du forplikter deg til umiddelbart å underrette Alcon i tilfelle av noe sikkerhetsbrudd ved din konto og passord, som for eksempel tyveri, uautorisert bruk eller forsøk på dette, eller inngrep. Du samtykker i å gå ut av og logge ut fra din konto etter hver økt. Brukerkontoen og passordet må ikke overføres fra personen de ble utstedt til. Erstatningskontoer kan fås fra Alcon.

 8. Ingen ulovlig eller forbudt bruk

  Som et vilkår for din bruk av Alcons Nettsteder, garanterer du at du ikke vil bruke Nettstedene for noe formål som er ulovlig eller i strid med disse Vilkårene for Bruk. Du skal ikke bruke Nettstedene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe disse Nettstedene eller noen bruker av Nettstedene, eller forstyre noen annen parts bruk av Nettstedene. Du skal ikke bruke noe utstyr, programvare eller rutiner, for eksempel virus, trojanere, internettormer, time bombs eller cancel bots, med formål å skade eller forstyrre Nettstedenes funksjon eller for å avskjære eller overta noe system, data eller personlig informasjon fra Nettstedene. Du samtykker også i at du ikke vil laste opp, poste eller sende noen kommunikasjon eller innhold i noen form som (1) gjør inngrep i en annens rettigheter, (2) er feil, upresis, villedende eller uredelig, (3) bryter med noen gjeldende lov, forskrift, regel eller forordning. Du skal ikke bruke Nettstedene til å få tilgang til noen tredjeparts-sider eller å påføre skade på slike.

 9. Intellectual Property

  Du erkjenner og samtykker i at informasjon som presenteres til deg gjennom Alcon Nettsidene er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller annen eiendomsrett. Du samtykker til å ikke endre, leie ut, lease, låne, selge, distribuere eller skape avhengige verk helt eller delvis basert på Nettsidene, unntatt når dette er uttrykkelig tillatt av Alcon. Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt i dette dokument er forbeholdt Alcon.

 10. Varsel om opphavsrettsinngrep

  Varsel om krav om opphavsrettsinngrep på Alcons Nettsider kan sendes til:
  Alcon Legal Department: Intellectual Property Counsel
  Alcon Laboratories, Inc.
  6201 South Freeway
  Fort Worth, TX 76134 USA

  Alcon vil bestrebe seg for å fjerne ethvert innhold som gjør inngrep i en annens opphavsrett etter å ha mottatt skriftlig varsel.

 11. Rettigheter til Varemerker og Servicemerker

  Alle rettigheter til produktnavn, foretaksnavn, sekundære foretaksnavn, logoer, produktinnpakning og design av alle Alcons eller tredjeparts produkter eller tjenester, uavhengig hvorvidt de presenteres i stor skrift eller med varemerkesymbol, tilhører Alcon eller de respektive eiere, og er beskyttet fra reproduksjon, imitasjon, utvanning eller villedende bruk under nasjonal og internasjonal varemerkerett og opphavsrett. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet materiale er, unntatt når det tillates i disse vilkårene, uttrykkelig forbudt og intet som uttrykkes direkte eller indirekte på Alcons Nettsteder tilstår deg noen lisens eller rettighet til noe patent eller varemerke tilhørende Alcon eller noen tredjepart.

 12. Ansvarsfraskrivelse

  Alt materiale, informasjon, produkter og tjenester som inngår i eller er tilgjengelige gjennom Alcons Nettsteder er gitt "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM OMSETTELIGHET, FORMÅLSEGNETHET, ELLER IKKE-KRENKELSER.

  Alcon har foretatt, og vil fortsette å foreta, grundige bestrebelser for å ha korrekt og oppdatert informasjon på Nettstedene. Imidlertid, og i den grad loven tillater, garanterer eller representerer Alcon ikke, verken uttrykkelig eller stilltiende, at informasjonen på eller referert til på Nettstedene er presis, komplett, pålitelig eller korrekt, at Nettsidene vil være tilgjengelige til enhver tid eller fra ethvert sted, at enhver mangel eller feil vil bli rettet, eller at innholdet er uten virus eller andre skadelige deler. Du samtykker i at så langt loven tillater er din tilgang til og bruk av Nettstedene, Tilknyttede Sider og innholdet i disse på din egen risiko. På grunn av at noen jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av visse garantier, kan det hende at disse ansvarsfraskrivelsene ikke kommer til anvendelse for deg.

 13. Ansvarsbegrensning

  Verken Alcon eller noen part som er involvert i å skape, produsere eller levere Alcons Nettsteder, eller noen Tilknyttet Side, skal være ansvarlig på noe vis for ethvert direkte, tilfeldig eller indirekte tap, eller noen følgeskade eller straffeerstatning som oppstår som følge av din tilgang, bruk eller manglende evne til å bruke Nettstedene eller noen Tilknyttet Side, eller noen feil eller utelatelser i innholdet av disse. Alcon reserverer seg retten til å endre innholdet av Nettstedene på enhver måte (inkludert å fjerne lenker til Tilknyttede Sider) til enhver tid, og uansett årsak, uten forutgående varsel og er ikke ansvarlig på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer. I tillegg fraskriver Alcon seg uttrykkelig ethvert ansvar relatert til, som springer ut av, eller er tilknyttet en tredjeparts Tilknyttet Side.

  Disse begrensingene gjelder enten det påståtte ansvar har sitt grunnlag i kontrakt, culpaansvar, objektivt ansvar eller noe annet grunnlag, og selv om Alcon har blitt underrettet om muligheten av slik skade. På grunn av at noen jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige tap eller følgeskader, er Alcons ansvar i slike jurisdiksjoner begrenset så langt loven tillater og enhver ansvarsfrihet eller begrensning for ansvar ved død eller personskade som springer ut av Alcons uaktsomhet eller svik gjelder ikke.

 14. Skadesløsholdelse

  Du samtykker i å beskytte og holde skadesløs Alcon og dets datterselskaper, selskaper i samme konsern, styremedlemmer, ansatte, agenter, co-branders og andre partnere og ansatte fra og mot ethvert ansvar, krav og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som stammer fra en tredjepart på grunn av eller springende ut fra innhold du sender til, poster eller formidler gjennom Nettstedene, ditt brudd på Vilkårene for Bruk, eller ditt brudd på andres rettigheter.

 15. Lovvalg og verneting

  Disse Vilkårene for Bruk skal styres av og tolkes i samsvar med Dansk rett, så langt forenelig med dine preseptoriske rettigheter. Du og Alcon samtykker uttrykkelig til Danske domstoler som det eksklusive verneting for alle tvister som springer ut av eller relaterer seg til bruken av Nettstedene, så langt slikt samtykke er forenelig med dine preseptoriske rettigheter.

 16. Ugyldighet og integrasjon

  Unntatt når det er spesifisert i disse Vilkårene for Bruk, utgjør disse Vilkårene for Bruk (sammen med dokumentene som det henvises til her) hele avtalen mellom deg og Alcon og regulerer din bruk av Nettstedene, og erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser eller forslag (det være seg muntlige, skriftlige eller elektroniske) mellom deg og Alcon. Dersom noen del av disse Vilkårene for Bruk blir funnet ugyldige eller uten rettskraft, skal denne delen tolkes slik at den, innenfor rammen av gjeldende rett, så nært som mulig reflekterer partenes opprinnelige intensjon. De øvrige deler av Vilkårene for Bruk skal forbli fullt ut i kraft.

 17. Intet avkall

  Alcons unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk eller unnlatelse av å reagere på avtalebrudd av deg eller andre parter skal ikke på noen måte innebære at Alcon gir avkall på retten til å senere håndheve bestemmelser eller vilkår i disse Vilkårene for Bruk eller å gjennomføre tiltak i tilfelle av lignende brudd.

 18. Diverse

  Du samtykker i at intet joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold oppstår mellom deg og Alcon som et resultat av disse Vilkårene for Bruk eller din bruk av Nettstedene. Intet i disse Vilkårene for Bruk utgjør en innskrenkning av Alcons rett til å overholde begjæringer eller krav fra myndigheter, domstoler eller politi som omhandler din bruk av Nettstedene eller informasjon gitt til eller innsamlet av Alcon om slik bruk. En trykket versjon av disse Vilkårene for Bruk og ethvert varsel gitt i elektronisk form skal være tillatt ført som bevis i rettslige eller administrative prosesser med grunnlag i eller relatert til disse Vilkårene for Bruk, i samme grad og de samme vilkår som andre kommersielle dokumenter og journaler som har oppstått og blitt oppbevart i trykket form

 19. Opphør

  Alcon forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til hele eller deler av Nettstedene, med eller uten varsel til seg. Du samtykker til at Alcon ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for opphør av din tilgang til Nettstedene